Wydawca treści Wydawca treści

Dostrzegalnia przeciwpożarowa

W Nadleśnictwie Włoszakowice 15 sierpnia 2005 roku uruchomiono dyżur na dostrzegalni p/poż.
Dostrzegalnia - wieża p/poż. znajduje się na terenie leśnictwa Krzyżowiec w oddziale 77a.
Wysokość terenu nad poziomem morza wynosi 129,4 m.
Wysokość wieży - 42 m.


Podstawowe cele i zasady gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Włoszakowice

 

Jednym z najistotniejszych elementów kształtujących warunki przyrodnicze obszaru, na którym położone jest Nadleśnictwo Włoszakowice, są lasy. Lasy nadleśnictwa podzielono na :
-ochronne, zajmujące 49,4 % powierzchni
-gospodarcze.
Do ochronnych zaliczono te lasy, które ze względu na rodzaj zajmowanego terenu i warunków otoczenia wpływają na glebę, klimat, obieg wód, piękno krajobrazu oraz zachowanie ginącej fauny i flory.

Lasy gospodarcze zajmują 50,6 % powierzchni leśnej. Część z nich położona jest na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Ponadto na terenie nadleśnictwa utworzono trzy obszary chronionego krajobrazu: Dolina Baryczy, Kompleks Leśny Śmigiel – Święciechowa, Przemęcko – Wschowski i Kompleks Leśny Włoszakowice. W warunkach przyrodniczo – glebowych omawianego obszaru ukształtowała się duża mozaikowatość siedlisk i różnorodność gatunków panujących. W celu wykorzystania zdolności produkcyjnych siedlisk oraz dla zwiększenia bogactwa składu gatunkowego i urozmaicenia struktury drzewostanów, należy dążyć do pełnego zrealizowania typów gospodarczych drzewostanów i orientacyjnych składów gatunkowych upraw.

Szczególnie ważne jest dążenie do powiększenia zasobów leśnych i wzmagania ich pozytywnego wpływu na środowisko życia człowieka i funkcjonowanie całej przyrody. Pod względem zajmowanej powierzchni drzewostany jednogatunkowe, dwugatunkowe, trzygatunkowe, cztery i więcej gatunkowe w poszczególnych obrębach rozkładają się w podobnym układzie.I tak drzewostanów jednogatunkowych w nadleśnictwie jest 54,12 %, natomiast drzewostanów cztery i więcej gatunkowych jest 5,49 %.Pod względem wieku w Nadleśnictwie Włoszakowice łącznie wszystkie drzewostany w wieku do 40 lat stanowią 40,44 %, w przedziale od 40 do 80 lat zajmują 36,70 %, a powyżej 80 lat stanowią 22,86 %.

W strukturze drzewostanów dominują drzewostany jednopiętrowe (99,19 %). Nadleśnictwo Włoszakowice posiada drzewostany o ustalonym pochodzeniu.

Są to drzewostany w przeważającej mierze z sadzenia i stanowią aż 98,4 % powierzchni. Sosna zajmuje 83,1% zapasu, dąb - 10,2% , brzoza - 3,6%, olcha – 1,8%, a pozostałe gatunki pozostały zapas.

Podstawowymi celami zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej są:

 • zachowanie naturalnej zmienności przyrody leśnej i funkcjonowanie ekosystemów leśnych w stanie zbliżonym do naturalnego z uwzględnieniem ewolucji w przyrodzie poprzez: indywidualizowanie zasad postępowania gospodarczego,
 • dbałość o zachowanie w dolinach rzek, strumyków, cieków wodnych, naturalnych zbiorowisk jako ostoi rzadkich gatunków roślin i zwierząt,
 • pozostawienie w stanie nie naruszonym śródleśnych nieużytków,
 • odtwarzanie śródleśnych zbiorników wodnych;restytucja metodami hodowli i ochrony lasu zbiorowisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych w celu zapewnienia szybszego niż w procesach naturalnych tempa przywracania zgodności biocenozy z biotypem,przy wykorzystaniu sukcesji naturalnej,w tym przebudowy drzewostanów rębnych, bliskorębnych oraz młodszych poprzez:
  -odnowienia podokapowe,
  -odsłanianie wartościowych podrostów buka, świerka;
 • ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej oraz bogactwa genetycznego zbiorowisk dziko żyjących roślin, zwierząt i mikroorganizmów poprzez:
  -popieranie mechanizmów samoregulacji w przyrodzie
  -zwiększenie udziałustarych drzew w lasach oraz związanych z nim roślin zwierząt i mikroorganizmów,
 • zachowanie w stanie naturalnym różnych typów biocenon biotypów leśnych i nieleśnych,
 • kształtowanie stref ekotonowych,nie stosowanie środków chemicznych z wyjątkiem sytuacji zagrażających istnieniu lasu.
 • wzmaganie korzystnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz harmonizowanie społeczno – gospodarczego rozwoju regionu poprzez: racjonalne użytkowanie i odnawianie zasobów leśnych
 • zagospodarowanie lasów w sposób zapewniający maksymalizację, korzystnego ich wpływu na klimat, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,stałe utrzymanie zapasu produkcyjnego na poziomie zapewniającym odnawianie i kulminację zasobów